Сајт һаггында

Бу сајтда сиз Фәјјазов Меһди Афиг оғлу һаггында Азәрбајҹан (латын, кирил), Ҹәнуби Азәрбајҹан, Рус, вә Түрк дилләриндә охуја биләрсиниз. Бундан әлавә сағ тәрәфдә Дил сечими - Выбрать язык адланан јердән истәнилән дили сечиб охуја биләрсиниз. Бунун үчүн, сајтын јухары тәрәфиндә вә ја сағ тәрәфдә олан дүјмәни вурмагла баха биләрсиниз.

Меһди Фәјјазов һаггында

Фәјјазов Меһди Афиг оғлу 27 сентјабр 2000-ҹи илдә Азәрбајҹанын Масаллы рајонунун Гасымлы кәндиндә анадан олуб. Гәдим сәлҹуглулардан ҝәлән вә әслән Хорасан Түркләриндән олан Јерәһмәдли нәслиндәндир. 2001-ҹи илдә валидејнләри илә бирликдә Русијанын Мурманск шәһәринә ҝедиб.  2006-ҹы илдә  Азәрбајҹана гајыдыр. 15 сентјабр, 2006-ҹы илдә Һаким Һәсәнов адына Гасымлы кәнд орта мәктәбинин 1-ҹи синифинә дахил олуб. 9-10 јашларында оларкән, Гасымлы кәнд мәсҹидиндә Ҹаһанҝиров Хәјал Намиг оғлундан Гуран дәрси алыб. Ибтидаи синифи Масаллы рајону гасымлы кәнд орта мәктәбиндә битирир вә 2013-ҹү илдә аиләси илә бирликдә Русијаја гајыдыр. Һазырда Русијанын Бијск шәһәриндә јашајыр. Тәрәзи бүрҹүндәндир. Арзусу ҝәләҹәкдә кино актјору олмагдыр. 

Билдији дилләр

Меһди Фәјјазовун билдији дилләр: Азәрбајҹан дилиндә мүкәммәл данышыр, Түрк вә Рус дилини нормал билир, Инҝилис дилини аз билир, Әрәбҹә баша дүшмәсә дә охуја билир.

Меһди Фәјјазовун тәһсили һагда

Фәјјазов Меһди Афиг оғлу 15 сентјабр, 2006-ҹы илдә Масаллы рајону, Һаким Һәсәнов адына Гасымлы кәнд орта мәктәбинә дахил олуб. Севдији фәнләр

 

Азәрбајҹан дили вә әдәбијјат олуб. Азәрбајҹан

 

дили вә әдәбијјаты јахшы охудуғуна ҝөрә, һәр заман мүәллимләри тәрәфиндән севилиб.

 

Ибтидаи синифи битирдикдән сонра, Русијанын Мурманск шәһәринә ҝедир. Һазырда Русијанын Бијск шәһәриндә тәһсил алыр.

Меһди Фәјјазов Википедијада

Меһди Фәјјазов Азәрбајҹан дилли википедијада 10 јанвар 2015-ҹи илдә гејдијјатдан кечиб. Азәрбајҹан дилли википедијада 250 мәгалә, Түрк дилли википедијада 1 мәгалә јарадыб.

Фәрәҹов Фәјјаз Гасым оғлу

Фәрәҹов Фәјјаз Гасым оғлу 1921-ҹи илдә Азәрбајҹан ССР, Ләнкәран гәзасынын (индики Масаллы рајону), Гасымлы кәндиндә анадан олуб. Гәдим сәлҹуглулардан ҝәлән вә әслән Хорасан Түркләриндән олан Јерәһмәдли нәслиндән иди. Дини биликләри сәбәбиндән доғулдуғу кәндин сечилмиш шәхсләриндән иди.

 

О, 1941-ҹи илдә Масаллы рајону Һәрби Комиссарлығы тәрәфиндән совет орду сыраларына чағырылараг Ростов вилајәти Прохладнаја шәһәриндә јерләшән һәрби һиссәләрин бириндә хидмәт етмишдир. Ичинҹи Дүнја мүһарибәсинин илк илләриндә (тәхминән 1942-ҹи илдә) ҹәбһәдә оларкән Изјум шәһәриндә (Харков әтрафы) ҝедән дөјүшләрдә мүһасирәјә дүшәрәк алман ордусу тәрәфиндән әсир ҝөтүрүлмүшдүр. Әсирликдә оларкән Сталино вә Штранс шәһәрләриндәки һәрби әсир дүшәрҝәләриндә сахланылмыш, орада 4-5 ај галдыгдан сонра Италијаја ҝөндәрилмишдир. Крымда ҝедән дөјүшләрдә гәһрәманҹасына вурушмуш вә башындан јараланмышдыр. 10 нөмрәли ССРИ фәрманына әсасән, 19 нојабр 1944-ҹү илдә Инҝилис команданлығы тәрәфиндән 2909 нөмрәли ССРИ ешелона (ҹәбһә дәринлијиндә мөвге тутан вә бу гајдада јеријән гошун һиссәсинә) чатдырылмышдыр. 21 нојабр, 1944-ҹү илдә 12 нөмрәли фәрмана әсасән, Узаг Шәрг мәдәнләриндә ишләмәјә ҝөндәрилмишдир. О, 1947-ҹи илин апрел ајынадәк мәдәндә ишләмишдир. ССРИ Мүдафиә Назирлији тәрәфиндән 6 апрел, 1985-ҹи илдә 2-ҹи дәрәҹәли Вәтән Мүһарибәси Орденинә лајиг ҝөрүлүб. Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра өз доғма кәндинә гајыдыр вә диҝәр моллаларла јанашы мәсҹиддә гуран дәрси вермәјә башлајыр. Өз билик вә баҹарығыны ҝәләҹәк нәсилә өјрәдир. Азәрбајҹан, рус вә әрәб дилләрини билиб. 16 Март, 1997-ҹи илдә Азәрбајҹан Республикасы Дөвләт әмлак комитәсинин Масаллы рајон шөбәси тәрәфиндән, Фәрәҹов Фәјјаз Гасым оғлуна өзәлләшдирмә пајы верилиб. Узун сүрән хәстәликдән сонра 19 мај, 1998-ҹи Гасымлы кәндиндә вәфат едиб. Гасымлы кәнд гәбиристанлығында торпаға тапшырылыб. Аллаһ рәһмәт еләсин!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Диггәт: Ҝәрәкли саһәләр илә ишарәләнмишдир.